Physics

Head of Department

Dr. Tribedi Bora
Ph.D(IIT Guwahati)

E-mail:
hod.ph@nitm.ac.in

M.Sc

2023-2025 Batch
Shreya Ramolta S23PH001
Debadeep Chakraborty S23PH002
Precious Paul Kharumnuid S23PH003
Kanhu Charan Behera S23PH004
Aikmenlang Thabah S23PH005
Dipshika Das S23PH006
Aibanrilang Lyngkhoi S23PH007
Baphilari Khyriem S23PH008
Anirban Das S23PH009
Anusuya Deb S23PH010
Banlambha Dohling S23PH011